# خودرو

آمار فروش خودرو در 9 ماه اول 2013 در امریکا

Top selling light vehicles    Sept.     9 mos. 1 Ford F series 60,456   Ford F series 559,506 2 Chevrolet Silverado 32,506   Chevrolet Silverado 360,775 3 Toyota Camry 31,871   Toyota Camry 318,990 4 Ram 28,145   Honda Accord 282,102 5 Honda Accord 25,176   Ram 262,787 6 Toyota Corolla/Matrix 23,251   Honda Civic 253,561 7 Honda Civic 22,983   Nissan Altima 249,518 8 Ford Escape 22,607   Toyota ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

آمار فروش خودرو در امریکا در 10 ماه اول 2012

Table sorted by year-to-date sales     Oct. 2012 Oct. 2011 % change 10 mos. 2012 10 mos. 2011 % change Buick 13,384 11,687 15% 150,646 151,779 -1% Cadillac 13,505 11,795 15% 117,017 124,985 -6% Chevrolet 135,305 131,804 3% 1,555,688 1,485,737 5% GMC 33,570 31,609 6% 340,128 326,543 4% General Motors 195,764 186,895 5% 2,163,479 2,089,044 4% Ford division 162,793 161,408 1% 1,783,981 1,696,030 5% Lincoln 5,154 6,094 -15% 69,034 70,935 -3% Mercury - - - - 248 -100% Ford Motor Co. 167,947 167,502 0% 1,853,015 1,767,213 5% Lexus 19,850 18,092 10% 190,840 153,739 24% Scion 5,887 3,952 49% 62,377 41,559 50% Toyota Division 129,505 112,002 16% 1,473,449 1,133,271 30% Toyota/Scion 135,392 115,954 17% 1,535,826 1,174,830 31% Toyota Motor Sales 155,242 134,046 16% 1,726,666 1,328,569 30% Chrysler ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید