آمار خودروهای تولیدی در شش ماهه اول 2014

 

Country

Cars

Commercial vehicles

Total

% change

No.

Total

33,895,253

11,317,408

45,212,661

3.50%

1

China

9,708,473

2,074,862

11,783,335

9.60%

2

USA

2,163,319

3,780,010

5,943,329

4.70%

3

Japan

4,319,949

746,229

5,066,178

8.70%

4

Germany

2,910,867

156,882

3,067,749

6.60%

5

South Korea

2,138,586

203,956

2,342,542

2.60%

6

India

1,566,564

343,565

1,910,129

-6.40%

7

Mexico

942,402

723,230

1,665,632

7.60%

8

Brazil

1,154,081

411,968

1,566,049

-16.80%

9

Spain

980,566

312,266

1,292,832

11.80%

10

Canada

466,964

719,066

1,186,030

-1.80%

11

Russia

905,387

96,037

1,001,424

-4.70%

12

France

823,000

155,000

978,000

7.00%

13

Thailand

373,620

571,335

944,955

-29.50%

14

UK

791,314

37,460

828,774

1.90%

15

Indonesia

526,950

147,414

674,364

15.10%

16

Czech Rep.

634,913

1,981

636,894

10.30%

17

Turkey

357,047

207,031

564,078

-0.90%

18

Slovakia

542,000

0

542,000

5.20%

19

Iran

415,306

72,763

488,069

39.70%

20

Italy

210,444

151,805

362,249

-1.50%

21

Poland

261,300

62,002

323,302

3.30%

22

Malaysia

293,580

24,717

318,297

8.40%

23

Argentina

188,820

119,603

308,423

-21.80%

24

South Africa

112,521

133,571

246,092

-13.40%

25

Romania

224,529

14

224,543

-0.10%

26

Belgium

199,260

14,270

213,530

-15.00%

27

Taiwan

166,721

23,067

189,788

16.50%

28

Hungary

98,430

0

98,430

2.10%

29

Australia

86,807

9,340

96,147

-13.60%

30

Uzbekistan

79,340

11,670

91,010

-6.50%

31

Portugal

65,058

25,684

90,742

7.70%

32

Sweden

85,056

N.A.

85,056

4.80%

33

Others

68,733

15,118

83,851

-27.50%

34

Austria

69,957

7,849

77,806

-8.40%

35

Slovenia

48,778

48

48,826

-9.80%

36

Ukraine

22,561

1,264

23,825

30.60%

37

Egypt

8,040

5,010

13,050

-30.90%

38

Finland

6,210

0

6,210

11.30%

39

Serbia

4,030

150

4,180

-1.20%

40

Netherlands

0

N.A.

N.A.

0.00%

/ 1 نظر / 35 بازدید
ملت بلاگ

با ياري حق تعالي و سپاس از تيم قدرتمند ملت بلاگ و به شکرانه سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و جهاد مديريتي توانستيم با افتخار سرويسي در خور شأن ملت ايران در جهت هر چه شکوفا شدن فرهنگ غني و بي بديل فارسي زبانان در سراسر دنيا بنا نهيم و به خود مي باليم که ميزبان ملت ايران در امر وبلاگ نويسي هستيم.