میزان تولید خودرو در ایران و جهان

2008 Production Statistics

Country

Cars

Commercial vehicles

Total

% change

Total

52,637,206

17,889,325

70,526,531

-3.7%

Japan

9,916,149

1,647,480

11,563,629

-0.3%

China

6,737,745

2,607,356

9,345,101

5.2%

USA

3,776,358

4,928,881

8,705,239

-19.3%

Germany

5,526,882

513,700

6,040,582

-2.8%

South Korea

3,450,478

356,204

3,806,682

-6.8%

Brazil

2,561,496

658,979

3,220,475

8.2%

France

2,145,935

423,043

2,568,978

-14.8%

Spain

1,943,049

598,595

2,541,644

-12.0%

India

1,829,677

484,985

2,314,662

2.7%

Mexico

1,241,288

949,942

2,191,230

/ 0 نظر / 89 بازدید