مدیریت جهان سومی ها

اصل: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود

جهان سومی: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است.

  اصل: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند.

جهان سومی: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود.

  اصل: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند.

جهان سومی: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است.

  اصل: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر میگردند.

جهان سومی: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود.

  اصل: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود.

جهان سومی: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده.

  اصل: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.

جهان سومی: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند.

  اصل: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود.

جهان سومی: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد.

  اصل: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند.

جهان سومی: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار میشوند.

  اصل: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند.

جهان سومی: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند.

  اصل: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است.

جهان سومی: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند.

  اصل: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است.

جهان سومی: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد.

  اصل: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید.

جهان سومی: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد.

  اصل: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است.

جهان سومی: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند.

/ 0 نظر / 22 بازدید