دعای از صحیفه سجادیه

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا در میانمردم به درجه‏اى ترفیع مده مگر آنکه به همان اندازه پیش نفس خویشم پست گردانى، وعزتى آشکارا برایم بوجود میاور مگر آنکه به همان نسبت پیش نفس خویشم خوارسازى.

خدایا بر محمد و آلش رحمت، و از هدایتى پر سود و گراینده به مقصودبرخوردارم ساز که روشى دیگر بجاى آن نگزینم و از طریقت حقى که از آن منحرف نگردم واز نیت صوابى که در آن شک نکنم و مرا تا آنگاه که عمرم جامه خدمت در راه طاعت توباشد زنده بدار پس هر زمان که بیم آن رود که مزرع عمرم چراگاه شیطان گردد پیش ازآنکه شدت غضبت بسوى من بشتابد یا خشمت بر من مستحکم گردد، مرا بسوى خود فراگیر.

خدایا هیچ خوئى که بر من عیب شمرده شود باقى مگذار جز آنکه آن را اصلاح کنىو هیچ صفت نکوهیده‏اى را بجاى منه مگر آنکه آن را نکو سازى.

و هیچ خصلت کریمهناقصى بر جاى مگذار، جز آنکه آن را کامل کنى.

بر محمد و آل محمد رحمت فرست و شدتکینه کینه توزان را در باره من به محبت، و حسد متعدیان را به مودت، و بدگمانى اهلصلاح را به اعتماد، و دشمنى نزدیکان را به دوستى، و بدرفتارى خویشان را به نیکوئى وبى‏اعتنائى اقربا را به نصرت، و دوستى مجامله کاران را به دوستى حقیقى و اهانتمصاحبان را به حسن عشرت، و تلخى ترس از ستمکاران را به شیرینى امنیت مبدل ساز.

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست: و مرا بر کسى که در باره‏ام ستم کند دستى و بر آنکهبا من مخاصمه کند زبانى، و بر آنکه عناد ورزد پیروى‏ئى قرار ده. و در برابر آنکه بامن مکر کند مکرى و بر آنکه مرا مقهور خواهد قدرتى، و بر آنکه مرا عیب کند و دشنامگوید تکذیبى، و از کسى که مرا تهدید کند سلامتى بخش و به اطاعت کسى که مرا براهصواب آرد و پیروى کسى که مرا ارشاد کند، موفق‏دار. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست،و مرا توفیق ده تا با آن کس که با من غش و دغلى کند به نصیحت و اخلاص مقابلهکنم، و آن را که از من دورى گزیند به نیکوئى پاداش دهم.و به آنکه مرا محروم سازد بهبخشش عوض دهم، و آن را که از من ببرد با پیوستن مکافات کنم، و با کسى که از من غیبتکند، بوسیله ذکر خیرش مخالفت نمایم. و در برابر نیکى سپاسگزارى نمایم. و از بدى چشمبپوشم.

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، و مرا به زیور صالحین بیاراى، در گستردنداد و فرو خوردن خشم، و خاموش کردن آتش فتنه و خصومت و جمع آورى پراکندگان و اصلاحمیان مردمان و فاش کردن نیکیهاى اهل ایمان و پوشاندن عیب ایشان و نرم خوئى و فروتنىو خوش رفتارى و سنگینى و وقار و حسن معاشرت و سبقت جستن به فضیلت و برگزیدن انعام وتفضل و فرو گذاشتن سرزنش و خرده‏گیرى و ترک احسان درباره نااهل و گفتن حق هر چنددشوار آید و اندک شمردن خیر در گفتار و کردارم گر چه بسیار باشد و بسیار دیدن شر درگفتار و کردار خویش گر چه اندک باشد مرا در همگى این صفات به خلعت زیباى پرهیزگارانبپوش.

و این صفات را وسیله ادامه اطاعت و التزام جماعت و فروگذاشتن اهل بدعت، وبکار برنده رأى خودت در آور و کامل ساز.

خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست، ووسیع‏ترین روزى‏هایت را بر من در هنگام پیر شدنم و قوى‏ترین نیروهایت را در من بههنگام خستگیم قرار ده و مرا به کاهلى در عبادتت، و کورى در تشخیص طریقتت و ارتکابخلاف دوستیت، و پیوستن با کسى که از تو جدا شود و جدا شدن از کسى که با تو بپیونددمبتلا مساز. خدایا مرا چنان کن که هنگام ضرورت با سلاح یارى تو حمله‏ور شوم وهنگام حاجت از تو مسئلت کنم و هنگام مسکنت پیش تو به تضرع و زارى آیم و مرا چونبیچاره شوم به کمک خواستن از غیر خودت و چون فقیر شوم به فروتنى براى مسئلت از غیرخود، و چون بترسم، به تضرع پیش غیر خود گرفتار مکن که به آن سبب سزاوار خوارى و منعو بى‏اعتنائى تو گردم. اى مهربانترین مهربانان.

خدایا آنچه را از آرزومندى وگمان گرائى و حسد ورزى که شیطان در دل من همى افکند بیاد عظمتت و تفکر در قدرتت وتدبیر بر ضد دشمنت مبدل ساز.

و آن کلمه زشت یا سخن ناستوده یا دشنام عرضى یاشهادت باطل یا غیبت مؤمن غائب، یا بد گفتن به شخص حاضر و مانند اینها را که شیطانبر زبان من جارى کند. به سخن حمد، و مبالغه در ثنا، و سعى و دقت در تمجید، و شکرنعمت، و اعتراف به احسان و شمردن نعمتهاى خودت، بدل فرماى.

خدایا بر محمد و آلشرحمت فرست. و چنان کن که ستمزده نشوم و حال آنکه تو بر دفاع از من قادرى، و ستمنکنم و حال آنکه تو بر جلوگیرى من توانائى و گمراه نشوم در صورتى که هدایت من براىتو ممکن است، و فقیر نگردم با اینکه گشایش زندگیم از جانب تو است. و سرکشى نکنم بااینکه توانگریم از ناحیه تو است.

خدایا بسوى آمرزش تو کوچ کرده‏ام. و بسوى عفوتو آهنگ نموده‏ام و به گذشت تو مشتاق شده‏ام. و به فضل تو اعتماد کرده‏ام. در صورتىکه موجبات مغفرت تو نزد من نیست و چیزى که بوسیله آن سزاوار عفو تو گردم در کردارمن نیست. و پس از این حکم، که من خود در باره خویش راندم جز فضل و احسان تو سرمایهامیدى ندارم. پس بر محمد و آلش رحمت فرست و بر من تفضل فرماى.

خدایا مرا به منطقهدایت گویا ساز، و به آئین تقوى ملهم نماى و به خوى و خصلتى که پاکیزه‏تر استموفق‏دار و به کارى که پسندیده‏تر است بگمار. خدایا مرا به بهترین راه روان ساز وچنان کن که بر آئین تو بمیرم و هم بر آن آئین زندگى از سر گیرم.

خدایا بر محمد وآلش رحمت فرست و مرا در مجارى اعمال و مجالى احوال از نعمت اعتدال برخوردار ساز ودر اقوال و افعال از اهل صواب و سداد و از ادله هدایت و رشاد و از زمره صالحین عبادقرار ده و رستگارى در معاد و سلامت از کمینگاه عذاب را نصیبم فرماى. خدایا براىخودت از نیروهاى نفس من آنچه را که باعث آزادى و پیراستگیش گردد بستان و آنچه را کهوسیله تأمین حوائج و اصلاح کار نفس من شود به آن باز گذار، زیرا نفس من در معرضهلاک است مگر آنکه توأش نگاه دارى. خدایا اگر عم بسوى من لشگر انگیزد ساز و سلاح منتوئى و اگر از همه جا و همه کس محروم شوم هدف امیدم توئى و اگر حوادث و شدائد بر من

/ 0 نظر / 14 بازدید