در این دنیا پیدا نمی کنی

خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود:*
ای موسی : **شش چیز** در **شش موضع** قرار دارد و مردم در **شش چیز دیگر**به دنبال آن می گردند و**هرگز به آن نمی رسند**.*
* اول – من **راحتی** را در **بهشت** قرار دادم و مردم در** دنیا** به دنبال آن هستند.*
*دوم- من **علم** را در **گرسنگی** قرار دادم و مردم در **سیری** بدنبال آن هستند.*
*سوم- من **عزّت** را در **نماز شب** قرار دادم و مردم در **ابواب سلاطین**بدنبال آن هستند.
**چهارم- من **بلندی **و** رفعت **و** درجه** را در تواضع قرار دادم و مردم در **تکبّر** بدنبال آن هستند.*
*پنجم- من **اجابت دعا **را در **لقمه حلال** قرار دادم و مردم در **قیل **و**قال** بدنبال آن هستند.*
*ششم- من **بی نیازی **را در **قناعت** قرار دادم و مردم در **زیادی مال **و**ملک ** بدنبال آن هستند

/ 0 نظر / 15 بازدید