آمار خودروها در صدر بیشترین و کمترین فروش در امریکا

در جدول زیر به ترتیب درصد افزایش و یا کاهش فروش در ماه اکتبر و 10 ماهه اول 2012 در امریکا نشان داده شده است
Winners and Losers
% change in sales among major brands from Oct. 2012

 

  Winners Oct.   Winners 10 mos.   Losers Oct.   Losers 10 mos. 1 Smart 205%   Fiat 130%   Jaguar -23%   Mitsubishi -29% 2 Fiat 89%   Smart 104%   Land Rover -20%   Cadillac -6% 3 Scion 49%   Scion 50%   Lincoln -15%   Suzuki -5% 4 Porsche 42%   Chrysler Division 48%   Volvo -14%   Lincoln -3% 5 Subaru 30%   Volkswagen division 36%   Mitsubishi -9%   Volvo -2%

/ 0 نظر / 18 بازدید