دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

هزینه ، درآمد و توریست در مقیاس کشور و جهان

آمار مربوط به درآمد و هزیته های سالانه کشور ها   RankCountryRevenues(millionUSD)Expenditures(million USD)Deficit/surplus(million USD)Deficit/surplus(%)Date1  United States of America 3,001,721 3,650,526 -648,805 -17.7% 2014 est. 2  China 2,118,000 2,292,000 −174,000 −8.2% 2013 est. 3  Japan 1,739,000 2,149,000 −410,000 −23.5% 2013 est. 4  Germany 1,551,000 1,588,000 −37,000 −2.3% 2011 est. 5  United Kingdom(details) 1,449,500 1,651,000 −201,500 −17.0% 2011 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

آمار تولید خودرو در سال 2014

  CountryCarsCommercial vehiclesTotal% changeTotal67,525,34622,222,08487,507,0272.6%China 19,919,795 3,803,095 23,722,890 7.3% USA 4,253,098 7,407,601 11,660,699 5.4% Japan 8,277,070 1,497,488 9,774,558 1.5% Germany 5,604,026 303,522 5,907,548 3.3% South Korea 4,124,116 400,816 4,524,932 0.1% India 3,158,215 681,945 3,840,160 -1.5% Mexico 1,915,709 1,449,597 3,365,306 10.2% Brazil 2,314,789 831,329 3,146,118 -15.3% Spain 1,898,342 504,636 2,402,978 11.1% Canada 913,533 1,480,357 2,393,890 0.6% Russia 1,683,677 202,969 1,886,646 -13.6% Thailand 742,678 1,137,329 1,880,007 -23.5% France 1,495,000 322,000 1,817,000 4.4% UK 1,528,148 70,731 1,598,879 0.1% Indonesia 1,011,260 287,263 1,298,523 7.6% Czech Rep. 1,246,506 4,714 1,251,220 10.4% Turkey 733,439 437,006 1,170,445 4.0% Iran 925,975 164,871 1,090,846 46.7% Slovakia 993,000 0 993,000 1.8% Italy 401,317 296,547 697,864 6.0% Others 554,845 107,240 662,085 2.9% Argentina 363,711 253,618 617,329 -22.0% Malaysia 547,150 49,450 596,600 -0.8% Poland 473,000 120,904 593,904 0.6% South Africa 277,491 288,592 566,083 3.7% Belgium 481,637 35,195 516,832 2.6% Romania 391,422 0 391,422 -4.8% Taiwan 332,629 46,594 379,223 12.0% Uzbekistan 245,660 0 245,660 -0.4% Hungary 224,630 2,400 227,030 2.1% Australia 145,607 34,704 180,311 -16.5% Portugal 117,744 43,765 161,509 4.9% Austria 136,000 18,340 154,340 -7.3% Sweden 154,173 N.A. 154,173 -4.3% Slovenia 118,533 58 118,591 26.5% Finland 45,000 35 45,035 484.6% Netherlands 0 29,807 29,807 2.1% Ukraine 25,941 2,810 28,751 -43.0% Egypt 17,830 9,190 27,020 -30.8% Serbia 9,980 695 10,675 -2.1%
/ 0 نظر / 45 بازدید

آمار خودروهای تولیدی در شش ماهه اول 2014

  Country Cars Commercial vehicles Total % change No. Total 33,895,253 11,317,408 45,212,661 3.50% 1 China 9,708,473 2,074,862 11,783,335 9.60% 2 USA 2,163,319 3,780,010 5,943,329 4.70% 3 Japan 4,319,949 746,229 5,066,178 8.70% 4 Germany 2,910,867 156,882 3,067,749 6.60% 5 South Korea 2,138,586 203,956 2,342,542 2.60% 6 India 1,566,564 343,565 1,910,129 -6.40% 7 Mexico 942,402 723,230 1,665,632 7.60% 8 Brazil 1,154,081 411,968 1,566,049 -16.80% 9 Spain 980,566 312,266 1,292,832 11.80% 10 Canada 466,964 719,066 1,186,030 -1.80% 11 Russia 905,387 96,037 1,001,424 -4.70% 12 France 823,000 155,000 978,000 7.00% 13 Thailand 373,620 571,335 944,955 -29.50% 14 UK 791,314 37,460 828,774 1.90% 15 Indonesia 526,950 147,414 674,364 15.10% 16 Czech Rep. 634,913 1,981 636,894 10.30% 17 Turkey 357,047 207,031 564,078 -0.90% 18 Slovakia 542,000 0 542,000 5.20% 19 Iran 415,306 72,763 488,069 39.70% 20 Italy 210,444 151,805 362,249 -1.50% 21 Poland 261,300 62,002 323,302 3.30% 22 Malaysia 293,580 24,717 318,297 8.40% 23 Argentina 188,820 119,603 308,423 -21.80% 24 South Africa 112,521 133,571 246,092 -13.40% 25 Romania 224,529 14 224,543 -0.10% 26 Belgium 199,260 14,270 213,530 -15.00% 27 Taiwan 166,721 23,067 189,788 16.50% 28 Hungary 98,430 0 98,430 2.10% 29 Australia 86,807 9,340 96,147 -13.60% 30 Uzbekistan 79,340 11,670 91,010 -6.50% 31 Portugal 65,058 25,684 90,742 7.70% 32 Sweden 85,056 N.A. 85,056 4.80% 33 Others 68,733 15,118 83,851 -27.50% 34 Austria 69,957 7,849 77,806 -8.40% 35 Slovenia 48,778 48 48,826 -9.80% 36 Ukraine 22,561 1,264 23,825 30.60% 37 Egypt 8,040 5,010 13,050 -30.90% 38 Finland 6,210 0 6,210 11.30% 39 Serbia 4,030 150 4,180 -1.20% 40 Netherlands 0 N.A. N.A. 0.00%
/ 1 نظر / 34 بازدید

آمار تولید خودرو در سال 2013

Rank Country Cars Commercial vehicles Total % change Total 65,386,596 21,863,249 87,249,845 3.60% 1 China 18,085,213 4,031,612 22,116,825 14.80% 2 USA 4,346,958 6,698,944 11,045,902 6.90% 3 Japan 8,189,323 1,440,747 9,630,070 -3.10% 4 Germany 5,439,904 278,318 5,718,222 1.20% 5 South Korea 4,122,604 398,825 4,521,429 -0.90% 6 India 3,138,988 741,950 3,880,938 -7.00% 7 Brazil 2,742,309 998,109 3,740,418 9.90% 8 Mexico 1,771,987 1,280,408 3,052,395 1.70% 9 Thailand 1,122,780 1,409,797 2,532,577 4.30% 10 Canada 965,191 1,414,615 2,379,806 -3.40% 11 Russia 1,919,636 255,675 2,175,311 -2.60% 12 Spain 1,719,700 443,638 2,163,338 9.30% 13 France 1,460,000 280,000 1,740,000 -11.60% 14 UK 1,509,762 87,671 1,597,433 1.30% 15 Indonesia 925,111 283,100 1,208,211 13.40% 16 Czech Rep. 1,128,473 4,458 1,132,931 -3.90% 17 Turkey 633,604 491,930 1,125,534 4.90% 18 Slovakia 975,000 0 975,000 5.20% 19 Argentina 506,539 284,468 791,007 3.50% 20 Italy 388,465 269,742 658,207 -2.00% 21 Iran 538,170 87,940 626,110 -38.20% 22 Others 474,188 127,950 602,138 0.40% 23 Malaysia 540,200 55,970 596,170 4.70% 24 Poland 475,000 108,258 583,258 -10.90% 25 South Africa 265,257 280,656 545,913 1.20% 26 Belgium 449,600 30,564 480,164 -10.80% 27 Romania 410,959 38 410,997 21.70% 28 Taiwan 291,037 47,683 338,720 -0.10% 29 Hungary 220,000 2,400 222,400 2.10% 30 Australia 185,427 30,499 215,926 -4.70% 31 Austria 148,320 22,900 171,220 20.00% 32 Sweden 161,080 0 161,080 -1.10% 33 Uzbekistan 133,740 21,020 154,760 -5.70% 34 Portugal 109,698 44,318 154,016 -5.80% 35 Slovenia 89,395 4,339 93,734 -28.40% 36 Ukraine 45,758 4,691 50,449 -33.90% 37 Egypt 25,650 13,400 39,050 -30.90% 38 Serbia 10,100 805 10,905 -1.20% 39 Finland 3,330 0 3,330 14.80% 40 Netherlands 0 0 0 -100.00%      
/ 0 نظر / 30 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
آبان 93
2 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
4 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
3 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
10 پست
عمومی
159 پست
خانواده
65 پست
سلامتی
31 پست
خودرو
26 پست
تفکر
61 پست
ایمان
45 پست
لطیفه
27 پست
کار_تیمی
6 پست
شعر
1 پست