دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

میزان تولید خودرو در ایران و جهان
ساعت ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ روز ٩ آذر ۱۳۸۸  

برای بررسی وضعیت و جایگاه صنعت خودرو در ایران و مقایسه آن در جهان کافی است به آمار تولید کل خودرو ها در جهان و میزان سهم هر کشور  در تولیدات آن توجه نمود.

بنا به آمار منتشر شده در سایت International Organization of Motor Vehicle Manufacturers میزان تولید خودروهای کشور های مختلف دنیا ( ماشین سواری و ماشین سنگین) در سال 2008 میلادی نشان می دهد که در این سال حدود 70 میلیون خودرو تولید شده که ژاپن چین امریکا آلمان و کره جنوبی به ترتیب در مقام اول تا پنجم قرار داشته و ایران با تولید حدود یک میلیون خودرو در رتبه 16 شانزدهم ایستاده است.  

ما بقی در ادامه


2008 Production Statistics

Country

Cars

Commercial vehicles

Total

% change

Total

52,637,206

17,889,325

70,526,531

-3.7%

Japan

9,916,149

1,647,480

11,563,629

-0.3%

China

6,737,745

2,607,356

9,345,101

5.2%

USA

3,776,358

4,928,881

8,705,239

-19.3%

Germany

5,526,882

513,700

6,040,582

-2.8%

South Korea

3,450,478

356,204

3,806,682

-6.8%

Brazil

2,561,496

658,979

3,220,475

8.2%

France

2,145,935

423,043

2,568,978

-14.8%

Spain

1,943,049

598,595

2,541,644

-12.0%

India

1,829,677

484,985

2,314,662

2.7%

Mexico

1,241,288

949,942

2,191,230

4.6%

Canada

1,195,436

882,153

2,077,589

-19.4%

Russia

1,469,429

320,872

1,790,301

7.8%

UK

1,446,619

202,896

1,649,515

-5.8%

Thailand

401,309

992,433

1,393,742

8.3%

Turkey

621,567

525,543

1,147,110

4.3%

Iran

940,870

110,560

1,051,430

5.4%

Italy

659,221

364,553

1,023,774

-20.3%

Poland

840,000

110,908

950,908

20.0%

Czech Rep.

933,312

12,510

945,822

0.9%

Belgium

680,131

44,367

724,498

-13.2%

Indonesia

431,423

169,421

600,844

46.0%

Argentina

399,577

197,509

597,086

9.6%

Slovakia

575,776

0

575,776

0.8%

South Africa

321,124

241,841

562,965

5.3%

Malaysia

419,963

110,847

530,810

20.2%

Supplementary

332,917

170,993

503,910

-15.8%

Ukraine

400,799

22,328

423,127

5.1%

Hungary

342,359

3,696

346,055

18.5%

Australia

285,590

43,966

329,556

-1.5%

Sweden

252,287

56,747

309,034

-15.6%

Romania

231,056

14,252

245,308

1.5%

Uzbekistan

195,038

13,000

208,038

12.5%

Slovenia

180,233

17,610

197,843

-0.3%

Taiwan

138,709

44,260

182,969

-35.4%

Portugal

132,242

42,913

175,155

-0.6%

Austria

125,436

25,441

150,877

-33.8%

Netherlands

59,223

73,271

132,494

-4.4%

Egypt

72,485

42,297

114,782

9.9%

Finland

18,000

376

18,376

-24.4%

Serbia

9,818

1,810

11,628

17.4%

 با نگاهی به آمار سالهای2000 و 2007 می توان مقایسه خوبی در خصوص ترقی و پیشرفت برخی از کشور ها در خصوص صنعت خودرو سازی داشت. که در این میان چین از جمله کشورهایی است که پیشرفت خوبی داشته و کره جنوبی و بعد از آن شاید مالزی جزء این دسته قرار گیرند. همچنین در این نمودار ها می توان روند تولیدات کل خودرو و سهم هر کشور و همچنین میزان رشد آنها را بطور مجزا مشاهده نمود.

2007 Production Statistics

Country

Cars

Commercial Vehicles

Total

% change

Total

53,201,346

20,064,715

73,266,061

5.8%

Japan

9,944,637

1,651,690

11,596,327

1.0%

USA

3,924,268

6,856,461

10,780,729

-4.5%

China

6,381,116

2,501,340

8,882,456

22.0%

Germany

5,709,139

504,321

6,213,460

6.8%

South Korea

3,723,482

362,826

4,086,308

6.4%

France

2,550,869

464,985

3,015,854

-4.8%

Brazil

2,391,354

585,796

2,977,150

14.8%

Spain

2,195,780

693,923

2,889,703

4.0%

Canada

1,342,133

1,236,657

2,578,790

0.3%

India

1,713,479

540,250

2,253,729

11.6%

Mexico

1,209,097

886,148

2,095,245

2.4%

UK

1,534,567

215,686

1,750,253

6.1%

Russia

1,288,652

371,468

1,660,120

10.4%

Thailand

315,444

971,902

1,287,346

7.8%

Italy

910,860

373,452

1,284,312

6.0%

Turkey

634,883

464,530

1,099,413

11.3%

Iran

882,000

115,240

997,240

10.3%

Czech Rep.

925,060

13,588

938,648

9.8%

Belgium

789,674

44,729

834,403

-9.1%

Poland

695,000

97,703

792,703

10.9%

Others

420,770

282,019

702789

32.2%

Slovakia

571,071

0

571,071

93.3%

Argentina

350,735

193,912

544,647

26.0%

South Africa

276,018

258,472

534,490

-9.1%

Malaysia

347,971

93,690

441,661

-12.2%

Indonesia

309,208

102,430

411,638

38.6%

Ukraine

380,061

22,530

402,591

39.7%

Sweden

316,850

49,170

366,020

9.9%

Australia

283,348

51,269

334,617

0.9%

Hungary

287,982

4,045

292,027

53.5%

Taiwan

212,685

70,354

283,039

-6.7%

Romania

234,103

7,609

241,712

13.2%

Austria

199,969

28,097

228,066

-17.0%

Slovenia

174,209

24,193

198,402

29.6%

Uzbekistan

170,000

14,900

184,900

68.1%

Portugal

134,047

42,195

176,242

-22.5%

Netherlands

61,912

76,656

138,568

-13.1%

Egypt

68,934

35,539

104,473

14.2%

Finland

24,000

303

24,303

-25.8%

Serbia

8,236

1,667

9,903

-11.4%

 

2000 Production Statistics

Country

Cars

Commercial Vehicles

Total

Total change

Total

41,215,653

17,158,509

58,374,162

3.8%

USA

5,542,217

7,257,640

12,799,857

-1.7%

Japan

8,359,434

1,781,362

10,140,796

2.5%

Germany

5,131,918

394,697

5,526,615

-2.8%

France

2,879,810

468,551

3,348,361

5.3%

South Korea

2,602,008

512,990

3,114,998

9.6%

Spain

2,366,359

666,515

3,032,874

6.3%

Canada

1,550,500

1,411,136

2,961,636

-3.2%

China

604,677

1,464,392

2,069,069

13.1%

Mexico

1,279,089

656,438

1,935,527

24.9%

UK

1,641,452

172,442

1,813,894

-8.1%

Italy

1,422,284

316,031

1,738,315

2.2%

Brazil

1,351,998

329,519

1,681,517

24.5%

Russia

969,235

236,346

1,205,581

3.1%

Belgium

912,233

121,061

1,033,294

1.6%

India

517,957

283,403

801,360

-2.1%

Poland

481,689

23,283

504,972

-12.2%

Czech Rep.

428,224

27,268

455,492

21.1%

Turkey

297,476

133,471

430,947

44.7%

Thailand

97,129

314,592

411,721

27.6%

Taiwan

263,013

109,600

372,613

5.6%

South Africa

230,577

126,787

357,364

12.6%

Australia

323,649

23,473

347,122

14.6%

Argentina

238,921

100,711

339,632

11.4%

Sweden

259,959

41,384

301,343

20.2%

Indonesia

257,058

35,652

292,710

228.9%

Malaysia

280,283

2,547

282,830

11.3%

Iran

274,985

3,000

277,985

132.8%

Netherlands

215,085

52,234

267,319

-13.0%

Portugal

178,509

68,215

246,724

-2.2%

Others

127,445

63,204

190,649

59.3%

Slovakia

181,333

450

181,783

43.3%

Austria

115,979

25,047

141,026

1.2%

Hungary

134,029

3,369

137,398

7.2%

Slovenia

122,949

0

122,949

4.1%

Romania

64,181

13,984

78,165

-26.9%

Egypt

39,616

20,149

59,765

-21.4%

Finland

38,468

458

38,926

13.2%

Uzbekistan

32,273

0

32,273

-27.4%

Ukraine

18,124

13,131

31,255

63.0%

Serbia

11,091

1,649

12,740

141.8%

منبع  http://oica.net/category/production-staics/


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو