دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2015
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱٦ تیر ۱۳٩٥  

آمار تولید خودرو در سال 2015 میلادی در ادامه مطلب آمده که ایران با 9% کاهش نسبت به سال 2014 دو رتبه نزول کرده و به رتبه 20 رسیده است.

تعداد کل خودروهای تولیدی 90 میلیون بوده که حدود 22 میلیون خودروی سنگین و نیمه سنگین تولید شده است

 
Country
Cars Commercial vehicles Total % change
  Total 68,539,516 22,241,067 90,780,583 1.10%
1 China 21,079,427 3,423,899 24,503,326 3.30%
2 USA 4,163,679 7,936,416 12,100,095 3.80%
3 Japan 7,830,722 1,447,516 9,278,238 -5.10%
4 Germany 5,707,938 325,226 6,033,164 2.10%
5 South Korea 4,135,108 420,849 4,555,957 0.70%
6 India 3,378,063 747,681 4,125,744 7.30%

از نکات جالب کاهش میزان تولید در کشورهای ژاپن ، برزیل و روسیه و افزایش چشمگیر در ایتالیا بوده است.

جدول کامل در ادامه مطلب آمده است.


 
Country
Cars Commercial vehicles Total % change
  Total 68,539,516 22,241,067 90,780,583 1.10%
1 China 21,079,427 3,423,899 24,503,326 3.30%
2 USA 4,163,679 7,936,416 12,100,095 3.80%
3 Japan 7,830,722 1,447,516 9,278,238 -5.10%
4 Germany 5,707,938 325,226 6,033,164 2.10%
5 South Korea 4,135,108 420,849 4,555,957 0.70%
6 India 3,378,063 747,681 4,125,744 7.30%
7 Mexico 1,968,054 1,597,415 3,565,469 5.90%
8 Spain 2,218,980 514,221 2,733,201 13.70%
9 Brazil 2,018,954 410,509 2,429,463 -22.80%
10 Canada 888,565 1,394,909 2,283,474 -4.60%
11 France 1,553,800 416,200 1,970,000 8.20%
12 Thailand 772,250 1,143,170 1,915,420 1.90%
13 UK 1,587,677 94,479 1,682,156 5.20%
14 Russia 1,214,849 169,550 1,384,399 -26.60%
15 Turkey 791,027 567,769 1,358,796 16.10%
16 Czech Rep. 1,298,236 5,367 1,303,603 4.20%
17 Indonesia 824,445 274,335 1,098,780 -15.40%
18 Italy 663,139 351,084 1,014,223 45.30%
19 Slovakia 1,000,001 0 1,000,001 3.00%
20 Iran 884,866 97,471 982,337 -9.90%
21 Others 693,817 138,866 832,683 19.10%
22 Poland 534,700 125,903 660,603 11.30%
23 South Africa 341,025 274,633 615,658 8.80%
24 Malaysia 558,324 56,347 614,671 3.30%
25 Argentina 308,756 224,927 533,683 -13.50%
26 Hungary 491,720 3,650 495,370 13.20%
27 Belgium 369,172 40,168 409,340 -20.80%
28 Romania 387,171 6 387,177 -1.10%
29 Taiwan 298,418 52,667 351,085 -7.40%
30 Sweden 188,987 N.A. 188,987 22.60%
31 Uzbekistan 185,400 0 185,400 -24.50%
32 Australia 159,872 13,137 173,009 -4.00%
33 Portugal 115,468 41,158 156,626 -3.00%
34 Slovenia 133,092 0 133,092 12.20%
35 Austria 109,000 16,500 125,500 -17.40%
36 Serbia 82,400 1,230 83,630 -18.90%
37 Finland 69,000 53 69,053 53.30%
38 Netherlands 41,870 2,252 44,122 40.40%
39 Egypt 12,000 24,000 36,000 -15.30%
40 Ukraine 5,654 2,590 8,244 -71.30%

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو