دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

هزینه ، درآمد و توریست در مقیاس کشور و جهان
ساعت ۸:۱٧ ‎ب.ظ روز ٩ خرداد ۱۳٩٤  

بهتر است برای اینکه دید بهتری در مورد بررسی وضع بودجه ای کلان داشته باشیم نگاهی به آمار و ارقام بودجه سالانه کشورها و هزینه ها بکنیم و در انتها نیز درآمد صنعت توریسم و تعداد افراد وارده به کشورها به عنوان توریست را ببینیم.

این آمارها همگی تقریبی و بستگی به سال و زمان خود دارد ولی  فارغ از بحث دقیق اقتصادی برای درک کلی موضوع کمک خوبی می تواند باشد.

ایران حدود 100 میلیارد دلار هزینه سالانه دارد و 60 میلیارد (در زمانیکه صادرات در اوج و قیمت نفت هم بالا بود به بیشتر از این مقدار هم رسیده بود) از درآمد نفتی حاصل می شود و 6 میلیارد فقط از توریست جذب می کند در حالیکه کشوری مثل فرانسه فقط به اندازه درآمد نفتی از صنعت توریست درآمد کسب می کند. ترکیه 30 میلیارد و مالزی 25 میلیارد دلار کسب می کند. جالبه که به جدول درآمد ناشی از مالیات کشورها هم نگاهی بکنیم و اکثر کشور های امروزی نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 40 % می شود که برای ایران در سال 2011 6 درصد بوده است.

ایران حدود 6 میلیون و عربستان حدود 14 میلیون و امارات 10 میلیون نفر توریست دارد.

جداول وآمار ها در ادامه آمده است.

 

 


آمار مربوط به درآمد و هزیته های سالانه کشور ها

 

RankCountryRevenues
(millionUSD)
Expenditures
(million USD)
Deficit/surplus
(million USD)
Deficit/surplus
(%)
Date
1  United States of America 3,001,721 3,650,526 -648,805 -17.7% 2014 est.
2  China 2,118,000 2,292,000 −174,000 −8.2% 2013 est.
3  Japan 1,739,000 2,149,000 −410,000 −23.5% 2013 est.
4  Germany 1,551,000 1,588,000 −37,000 −2.3% 2011 est.
5  United Kingdom(details) 1,449,500 1,651,000 −201,500 −17.0% 2011 est.
6  France (details) 1,386,000 1,535,000 −149,000 −9.7% 2011 est.
7  Italy 1,065,100 1,112,000 −46,900 −3.0% 2014 est.
8  Brazil 978,300 901,000 +77,300 +8.6% 2011 est.
9  Canada (details) 687,800 740,800 −53,000 −7.4% 2013 est.
10  Spain 545,200 672,100 −126,900 −18.9% 2011 est.
11  Australia (details) 498,100 541,000 −42,900 −8.6% 2012 est.
12  Russia 428,600 440,100 −11,500 −2.7% 2014 est.[3]
13  Netherlands 381,300 420,400 −39,100 2011 est.
14  India (details) 240,000 325,000 −85,000 2014 est.[4]
15  South Korea 296,100 287,200 +8,900 2013 est.
16  Norway 280,500 209,500 +71,000 25.3% 2011 est.
17  Sweden 277,600 277,100 +500 2011 est.
18  Mexico 263,200 292,200 −29,000 2011 est.
19  Belgium 249,600 271,200 −21,600 2011 est.
20  Saudi Arabia[5] 221,100 218,700 +2,400 2013 est.
21   Switzerland 217,900 214,500 +3,400 2011 est.
22  Austria 202,600 216,600 −14,000 2011 est.
23  Thailand 200,300 187,100 +13,200 2011 est.
24  Turkey 190,400 207,900 −17,500 2013 est.
25  Iraq 178,200 200,200 −13,400 2013 est.
26  Finland 136,200 137,600 −1,400 2011 est.
27  Indonesia 134,200 144,100 −9,900 2011 est.
28  Iran 131,200 92,600 +38,600 2011 est.
29  Greece 129,500 158,600 −29,100 2011 est.
30  Denmark 118,300 127,500 −9,200 2011 est.
31  Kuwait 114,000 54,000 +60,000 2013 est.
32  United Arab Emirates 113,400 95,500 +17,900 2011 est.
33  Portugal 110,800 120,200 −9,400 2011 est.
34  Argentina 105,800 113,300 −7,500 2011 est.
35  South Africa 102,800 118,300 −15,500 2011 est.
36  Venezuela 90,700 106,100 −15,400 2011 est.
37  Colombia 89,900 97,800 −7,900 2011 est.
38  Poland 85,288 99,873 −14,585 −14.6% 2014 est.[6]
39  Ireland 75,900 97,900 −22,000 2011 est.
40  Republic of China 75,300 90,700 −15,400 2011 est.
41  Hungary 74,000 68,200 +5,800 2011 est.
42  Algeria 73,700 78,600 −4,900 2011 est.
43  Israel 66,700 74,800 −8,100 2011 est.
44  New Zealand 60,900 74,700 −13,800 2011 est.
45  Qatar 59,879 57,834 +2,046 FY13/14
46  Malaysia 59,800 73,800 −14,000 2011 est.
47  Romania 59,600 67,400 −7,800 2011 est.
48  Chile 58,490 61,260 -2,770 2013 est.
 Hong Kong 55,500 47,000 +8,500 2011 est.
49  Ukraine 53,070[7] 59,580 −6,510 2013 est.[8]
50  Czech Republic 51,450 59,410 −7,960 2011 est.
51  Egypt 44,700 67,700 −23,000 2011 est.
52  Cuba 43,600 46,200 −2,600 2011 est.
53  Angola 42,900 35,300 +7,600 2011 est.
54  Singapore 55,030 53,410 +1,620 2013 est.[9]
55  Kazakhstan 36,600 40,500 −3,900 2011 est.
56  Peru 60,950 58,910 +2,040 2013 est.
57  Vietnam 32,800 35,700 −2,900 2011 est.
58  Slovakia 32,500 37,800 −5,300 2011 est.
59  Philippines 31,400 36,000 −4,600 2011 est.
60  Croatia 30,100 26,300 +3,800 2011 est.
61  Pakistan 35,000 51,500 −16,500 −32.1% 2013 est.
62  Oman 29,700 22,500 +7,200 2011 est.
63  Morocco 25,700 31,400 −5,700 2011 est.
64  Luxembourg 25,000 25,500 −500 2011 est.
65  Belarus 23,300 22,300 +1,000 2011 est.
66  Nigeria 23,100 31,100 −8,000 2011 est.
67  Slovenia 21,300 23,500 −2,200 2011 est.
68  Ecuador 18,600 22,300 −3,700 2011 est.
69  Libya 18,200 32,000 −13,800 2011 est.
70  Bulgaria 18,100 19,200 −1,100 2011 est.
71  Lithuania 14,200 16,300 −2,100 2011 est.
72  Sudan 10,406 10,135 +271 2015 est.
73  Cyprus 10,400 12,000 −1,600 2011 est.
74  Syria 11,700 17,900 −6,200 2011 est.
75  Latvia 9,900 11,100 −1,200 2011 est.
76  Tunisia 10,200 12,800 −1,600 −15.7% 2011 est.
77  Serbia 17,600 19,600 −2,000 2011 est.
78  Yemen 7,300 10,600 −3,300 2011 est.
79  Estonia 8,500 8,600 −100 2011 est.
80  Bangladesh 12,700 17,200 −4,500 2011 est.
81  Bosnia and Herzegovina 8,400 9,000 −600 2011 est.
82  Azerbaijan 18,500 19,500 −1,100 2011 est.
83  Trinidad and Tobago 7,300 8,100 −800 2011 est.
84  Uruguay 13,600 14,000 −400 2011 est.
85  Bolivia 10,800 10,700 +100 2011 est.
86  Uzbekistan 15,000 14,800 +200 2011 est.
87  Dominican Republic 8,000 9,500 −1,500 2011 est.
88  Sri Lanka 8,500 12,600 −4,100 2011 est.
89  Iceland 5,900 6,500 −600 2011 est.
90  Lebanon 9,300 11,700 −2,400 2011 est.
91  Brunei 5,500 5,800 −300 2011 est.
 Puerto Rico 6,700 9,600 −2,900 FY99/00
92  Kenya 16,800 19,500 −2,700 2013 est.
 Macau 14,500 5,000 +9,500 2011 est.
93  Panama 7,800 8,500 −700 2011 est.
94  Jordan 5,900 9,600 −3,700 2011 est.
95  Bahrain 7,500 8,400 −900 2011 est.
96  Equatorial Guinea 8,800 8,500 +300 2011 est.
97  Republic of the Congo 4,800 5,900 −1,100 2011 est.
98  Guatemala 5,500 6,900 −1,400 2011 est.
99  Cote d'Ivoire 4,400 6,300 −1,900 2011 est.
100  Costa Rica 5,800 8,100 −2,300 2011 est.
100  Georgia 5,400 10,100 −4,700 2011 est.
101  Ethiopia 5,400 6,000 −600 2011 est.
102  Botswana 5,600 6,200 −600 2011 est.
103  Tanzania 4,600 6,100 −1,500 2011 est.
104  Jamaica 3,800 4,700 −900 2011 est.
105  Ghana 8,800 10,400 −1,600 2011 est.
106  Cameroon 5,000 5,300 −300 2011 est.
107  El Salvador 4,400 5,300 −900 2011 est.
108  USA (details) 4,282 6,178 −1.896 −19.9% 2014 est.
109  Zambia 3,600 4,400 −800 2011 est.
110  Albania 3,300 3,700 −400 2011 est.
111  Malta 4,600 3,400 +1,200 2011 est.
112  Senegal 3,300 4,300 −1,000 2011 est.
113  Papua New Guinea 4,200 4,200 2011 est.
114  Paraguay 4,500 4,400 +100 2011 est.
115  Macedonia 3,100 3,400 −300 2011 est.
116  North Korea 3,200 3,300 −100 2007 est.
117  Mozambique 3,700 4,200 −500 2011 est.
118  Uganda 2,400 3,400 −1,000 2011 est.
119  Namibia 3,700 4,900 −1,200 2011 est.
120  Gabon 5,500 4,400 +1,100 2011 est.
121  Honduras 3,000 3,700[10] −700 2011 est.
122  Armenia 2,300 2,600 −300 2011 est.
123  Chad 2,500 3,500 −1,000 2011 est.
124  Moldova 2,700 2,700 2011 est.
125  Mauritius 2,400 2,800 −400 2011 est.
126  Burkina Faso 2,200 2,600 −400 2011 est.
127  Mongolia 3,400 3,500 −100 2011 est.
128    Nepal 4,380 4,350 +30 FY 2013/14
129  Madagascar 1,600 1,700 −100 2011 est.
130  Mali 2,200 2,600 −400 2011 est.
131  Benin 1,400 1,700 −300 2011 est.
132  Turkmenistan 4,200 4,100 +100 2011 est.
133  Fiji 900 1,100 −200 2011 est.
 Greenland 1,100 1,100 2010 est.
134  Tajikistan 1,800 1,800 2011 est.
135  Nicaragua 1,400 1,600 −200 2011 est.
136  Cambodia 2,000 2,700 −700 2011 est.
137  Malawi 1,800 1,800 2011 est.
138  Swaziland 1,000 1,500 −500 2011 est.
 Kosovo 1,700 2,100 −400 2011 est.
 West Bank[11] 2,100 3,200 -1,100 2011 est.
139  Bahamas 1,030 1,030 FY04/05
 New Caledonia 996 1,072 −76 2001 est.
140  Burma 983.6 1,775.0 −791.4 2008 est.
 Isle of Man 965 943 +22 FY05/06 est.
141  Rwanda 902.2 1,032.0 −129.8 2008 est.
142  Afghanistan 890 [12] 2,700 −1,810 2007 est.
 French Polynesia 865.0 644.1 +220.9 1999
143  Monaco 863.0 920.6 −57.6 2005 est.
144  Barbados 847[13] 886 −39 2000 est.
 U.S. Virgin Islands 837 837 FY08/09
 Jersey 829 851 −22 2005
145  Haiti 820.6 965.2 −144.6 2008 est.
146  Laos 809.6 954.0 −144.4 2008 est.
147  Mauritania 770 770 2007 est.
148  Maldives 762[14] 884 −122 2008 est.
 Netherlands Antilles 757.9 949.5 −191.6 2004
 Bermuda 738 665 +73 FY04/05
149  Timor-Leste[15] 733 309 +424 FY06/07 est.
150  Democratic Republic of the Congo 700 2,000 −1,300 2006 est.
151  San Marino 690.6 652.9 +37.7 2006
 Faroe Islands 588 623 −35 2005
 Guernsey 563.6 530.9 +32.7 2005
152  Togo 551.5 620.1 −68.6 2008 est.
153  Cape Verde 525.4 585.3 −59.9 2008 est.
154  Lesotho 523.0 479.5 +43.5 2008 est.
 Aruba 507.9 577.9 −70.0 2005 est.
155  Andorra 496.9 496.8 +0.1 2007
156  Guyana 463.7 536.0 −72.3 2008 est.
 Gibraltar 455.1 423.6 +31.5 2005 est.
157  Liechtenstein 424.2 414.1 +10.1 1998 est.
 Cayman Islands 423.8 392.6 +31.2 2004
 Mayotte 420 394 +26 2005
158  Suriname 392.6 425.9 −33.3 2004
159  Belize 335.5 361.5 −26.0 2008 est.
160  Niger 320[16] 320 2002 est.
 Guam 319.6 427.8 −108.2 2002 est.
161  Seychelles 318.1 324.6 −6.5 2008 est.
162  Guinea 315.0 796.5 −481.5 2008 est.
163   Vatican City 310 307 +3 2006
164  Burundi 292.2 351.3 −59.1 2008 est.
165  Bhutan 272 350 [17] −78 2005
166  Central African Republic 250 273 −23 2007 est.
167  Eritrea 234.5 523.1 −288.6 2008 est.
 British Virgin Islands 204.7 180.4 +24.3 2004
168  Gambia 194.3 228.8 −34.5 2008 est.
 Northern Mariana Islands 193 223 −30 FY01/02 est.
169  Samoa 171.3 78.1 +93.2 FY04/05 est.
170  Federated States of Micronesia 166.0[18] 152.7 +13.3 FY07 est.
 American Samoa 155.4[19] 183.6 −28.2 FY07
171  Saint Lucia 141.2 146.7 −5.5 2000 est.
172  Djibouti 135 182 −47 1999 est.
173  Antigua and Barbuda 123.7 145.9 −22.2 2000 est.
174  Marshall Islands 123.3 1,213.0 −1,089.7 2008
175  Palau 114.8 99.5 +15.3 2008 est.
176  Sierra Leone 96 351 −255 2000 est.
177  Saint Vincent and the Grenadines 94.6 85.8 +8.8 2000 est.
178  Saint Kitts and Nevis 89.7 128.2 −38.5 2003 est.
179  Grenada 85.8 102.1 −16.3 1997
180  Tonga 80.48 109.8 −29.32 FY07/08
181  Vanuatu 78.7 72.23 +6.47 2005
182  Dominica 73.9 84.4 −10.5 2001
 Cook Islands 70.95 69.05 +1.9 FY05/06
 Saint Pierre and Miquelon 70 60 +10 1996 est.
 Falkland Islands 66.2 67.9 −1.7 FY98/99 est.
183  Kiribati 55.52 59.71 −4.19 FY05
184  Solomon Islands 49.7 75.1 −25.4 2003
185  Sao Tome and Principe 47.65 51.48 −3.83 2008 est.
 Turks and Caicos Islands 47.0 33.6 +13.4 1997−98 est.
 Montserrat 31.4 31.6 −0.2 1997 est.
 Anguilla 22.8 22.5 +0.3 2000 est.
186  Tuvalu 21.54 23.05 −1.51 2006
 Niue 15.07 16.33 −1.26 FY0405
187  Nauru 13.5 13.5 2005
 Saint Helena 12.33[20] 30.28 −17.95 FY06/07 est.
 Norfolk Island 4.6 4.8 −0.2 FY99/00
 Pitcairn Islands 0.746 1.028 −0.282 FY04/05
 Tokelau 0.4 2.8 −2.4 1987 est.
188  Zimbabwe 2.7[21] 2.2 +0.5 2011 est.
 Wallis and Futuna 0.02973 0.03133 −0.0016 2004

لیست آمار توریست در جهان برای 10 کشور اول

 

RankCountryUNWTO
Region [5]
International
tourist
arrivals
(2013)[4]
International
tourist
arrivals
(2012)[4]
Change
(2012 to
2013)
(%)
Change
(2011 to
2012)
(%)
1  France Europe 84.7 million 83.0 million Increase 2.0 Increase 1.8
2  United States North America 69.8 million 66.7 million Increase 4.7 Increase 6.3
3  Spain Europe 60.7 million 57.5 million Increase 5.6 Increase 2.3
4  China Asia 55.7 million 57.7 million Decrease 3.5 Increase 0.3
5  Italy Europe 47.7 million 46.4 million Increase 2.9 Increase 0.5
6  Turkey Europe 37.8 million 35.7 million Increase 5.9 Increase 3.0
7  Germany Europe 31.5 million 30.4 million Increase 3.7 Increase 7.3
8  United Kingdom Europe 31.2 million 29.3 million Increase 6.4 Decrease 0.1
9  Russia Europe 28.4 million 25.7 million Increase 10.2 Increase 13.5
10  Thailand Asia 26.5 million 22.4 million Increase 18.8 Increase 16.2

لیست آمار توریست برای 10 کشور اول خاور میانه

 

RankCountryInternational
tourist
arrivals
(2013)[4]
International
tourist
arrivals
(2012)[4]
Change
(2012 to
2013)
(%)
Change
(2011 to
2012)
(%)
1  Saudi Arabia 13.2 millions 14.2 million Decrease 7.4 Decrease 18.4
2  United Arab Emirates 9.9 million 8.9 million Increase 11.3 Increase 10.4
3  Egypt 9.1 million 11.1 million Decrease 18.1 Increase 17.9
4  Iran 5.3 million 3.8 million Increase 39.4 Increase 14.3
5  Jordan 3.9 million 4.1 million Decrease 5.2 Increase 5.1
6  Israel 2.9 million 2.8 million Increase 2.6 Increase 2.3
7  Lebanon 2.0 million 2.1 million Decrease 5.7 Decrease 17.5
8  Oman 1.9 million Increase 48.0
9  Qatar 1.1 million Decrease 53.7
10  Yemen 0.8 million Increase 5.4
Note 1Israel is classified under the "Southern & Mediterranean Europe" category [8] and
Note 2Iran is classified as part of "South Asia" in the UNWTO scheme.
[9]

این هم لیست مربوط به آسیا

 

RankCountryInternational
tourist
arrivals
(2013)[4]
International
tourist
arrivals
(2012)[4]
Change
(2012 to
2013)
(%)
Change
(2011 to
2012)
(%)
1  China 55.7 million 57.7 million Decrease 3.5 Increase 0.3
2  Thailand 26.5 million 22.4 million Increase 18.8 Increase 16.2
3  Malaysia 25.7 million 25.0 million Increase 2.7 Increase 1.3
 Hong Kong, China 25.6 million 23.7 million Increase 8.0 Increase 6.5
 Macau, China 14.2 million 13.5 million Increase 5.1 Increase 5.0
4  South Korea 12.1 million 11.1 million Increase 9.3 Increase 13.7
5  Singapore 11.0 million Decrease 6.8
6  Japan 10.3 million 8.3 million Increase 24.0 Increase 34.4
7  Indonesia 8.8 million 8.0 million Increase 9.4 Increase 5.2
8  Taiwan 8.0 million 7.3 million Increase 9.6 Increase 20.1
9  Vietnam 7.5 million 6.8 million Increase 10.6 Increase 9.5
10  India 6.8 million 6.5 million Increase 4.1

Decrease 4.3

 

آمار درآمد ناشی از توریست برای 10 کشور برتر

RankCountryUNWTO
Region[11]
International
tourism
receipts
(2013)[4]
International
tourism
receipts
(2012)[12]
Change
(2012 to
2013)
(%)
Change
(2011 to
2012)
(%)
1  United States North America $138.6 billion $126.2 billion Increase 10.6 Increase 9.2
2  Spain Europe $60.4 billion $56.3 billion Increase 7.4 Decrease 6.3
3  France Europe $56.1 billion $53.6 billion Increase 4.8 Decrease 2.2
4  China Asia $51.7 billion $50.0 billion Increase 3.3 Increase 3.2
 Macau, China Asia $51.6 billion $43.7 billion Increase 18.1 Increase 13.7
5  Italy Europe $43.9 billion $41.2 billion Increase 6.6 Decrease 4.2
6  Thailand Asia $42.1 billion $33.8 billion Increase 24.4 Increase 24.4
7  Germany Europe $41.2 billion $38.1 billion Increase 8.1 Decrease 1.9
8  United Kingdom Europe $40.6 billion $36.2 billion Increase 12.1 Increase 3.3
 Hong Kong, China Asia $38.9 billion $33.1 billion Increase 17.7 Increase 16.2
9  Australia Oceania $30.9 billion $31.7 billion Decrease 2.8 Increase 4.5
10  Turkey Europe $27.9 billion $25.3 billion Increase 6.8 Increase 2.4

لیست هزینه های توریستی که کشور ها انجام می دهند برای 10 کشور اول

 

RankCountryUNWTO
Region[13]
International
tourism
expenditure
(2013)[4]
International
tourism
expenditure
(2012)[4]
Market
Share
(%)
Change
(2012 to
2013)
(%)
1  China Asia $128.6 billion $102.0 billion 11.1 Increase 23.8
2  United States North America $86.2 billion $83.5 billion 7.4 Increase 3.3
3  Germany Europe $85.9 billion $81.3 billion 7.4 Increase 2.3
4  Russia Europe $53.5 billion $42.8 billion 4.6 Increase 28.9
5  United Kingdom Europe $52.6 billion $51.3 billion 4.5 Increase 3.5
6  France Europe $42.4 billion $39.1 billion 3.7 Increase 4.9
7  Canada North America $35.2 billion $35.0 billion 3.0 Increase 3.2
8  Australia Oceania $28.4 billion $28.0 billion 2.4 Increase 8.8
9  Italy Europe $27.0 billion $26.4 billion 2.3 Decrease 1.0
10  Brazil South America $25.1 billion $22.2 billion 2.2 Increase 12.9

درصد درآمد مالیات به درآمد ناخالص داخلی

Country

Tax as

 %

of GDP

 Timor-Leste 69.1
 Zimbabwe 49.3
 Denmark 49.0
 Belgium 46.8
 Sweden 45.8
 Cuba 44.8
 France 44.6
 Finland 43.6
 Norway 43.6
 Austria 43.4
 Lesotho 42.9
 Italy 42.6
 Bosnia and Herzegovina 41.2
 Germany 40.6
 Iceland 40.4
 Netherlands 39.8
 Swaziland 39.8
 Slovenia 39.3
 Cyprus 39.2
 Hungary 39.1
 United Kingdom 39.0
 Spain 37.3
 Argentina 37.2
 Portugal 37.0
 Israel 36.8
 Luxembourg 36.5
 Czech Republic 36.3
 European Union[2] 35.7
 Botswana 35.2
 Malta 35.2
 OECD[3] 34.8
 New Zealand 34.5
 Brazil 34.4
 Bulgaria 34.4
 Serbia 34.1
 Moldova 33.8
 Mongolia 33.8
 Poland 33.8
 Barbados 32.6
 Turkey 32.5
 Estonia 32.3
 Canada 32.2
 Seychelles 32.0
 Guyana 31.9
 Ireland 30.8
 Latvia 30.4
 Dominica 30.3
 Greece 30.0
 Mexico 29.7
 Russia 29.5
 Slovakia 29.5
  Switzerland 29.4
 Macedonia 29.3
 Namibia 28.8
 Japan 28.3
 Romania 28.1
 Ukraine 28.1
 Montenegro 28.0
 Trinidad and Tobago 28.0
 Jamaica 27.2
 Bolivia 27.0
 Tonga 27.0
 South Africa 26.9
 United States 26.9
 Kazakhstan 26.8
 Korea, South 26.8
 Croatia 26.6
 Saint Vincent and the Grenadines 26.5
 Australia 25.8
 Samoa 25.5
 Venezuela 25.0
 Solomon Islands 24.7
 Papua New Guinea 24.5
 Belarus 24.2
 Saint Lucia 23.1
 Uruguay 23.1
 Cape Verde 23.0
 Colombia 23.0
 Albania 22.9
 Morocco 22.3
 Suriname 22.1
 Armenia 22.0
 Fiji 21.8
 Georgia 21.7
 Belize 21.6
 Kyrgyzstan 21.4
 Jordan 21.1
 Chile 21.0
 Costa Rica 21.0
 Uzbekistan 21.0
 Lithuania 20.9
 Ghana 20.8
 Kiribati 20.7
 Malawi 20.7
 Maldives 20.5
 Turkmenistan 20.2
 Macau, China 20.1
 Djibouti 20.0
 Senegal 19.2
 Mauritius 19.0
 Gambia 18.9
 Bahamas, The 18.7
 Kenya 18.4
 Cameroon 18.2
 Peru 18
 Azerbaijan 17.8
 Nicaragua 17.8
 Vanuatu 17.8
 India 17.7
 Burundi 17.4
 São Tomé and Príncipe 17.4
 China 17.0
 Thailand 17.0
 Tajikistan 16.5
 Zambia 16.1
 Egypt 15.8
 Honduras 15.6
 Malaysia 15.5
 Togo 15.5
 Benin 15.4
 Mauritania 15.4
 Côte d'Ivoire 15.3
 Mali 15.3
 Sri Lanka 15.3
 Tunisia 14.9
 Lebanon 14.4
 Philippines 14.4
 Singapore 14.2
 Rwanda 14.1
 Vietnam 13.8
 Mozambique 13.4
 El Salvador 13.3
 Congo, Democratic Republic of 13.2
 Ecuador 13.2
 Liberia 13.2
 Hong Kong, China 13.0
 Uganda 12.6
 Republic of China 12.4
 Federated States of Micronesia 12.3
 Comoros 12.0
 Dominican Republic 12.0
 Indonesia 12.0
 Paraguay 12.0
 Tanzania 12.0
 Guatemala 11.9
 Ethiopia 11.6
 Burkina Faso 11.5
 Guinea-Bissau 11.5
 Niger 11.0
   Nepal 10.9
 Laos 10.8
 Bhutan 10.7
 Madagascar 10.7
 Syria 10.7
 Panama 10.6
 Sierra Leone 10.5
 Gabon 10.3
 Pakistan 10.2
 Haiti 9.4
 Bangladesh 8.5
 Guinea 8.2
 Cambodia 8.0
 Algeria 7.7
 Yemen 7.1
 Afghanistan 6.4
 Sudan 6.3
 Iran 6.1
 Nigeria 6.1
 Congo, Republic of 5.9
 Angola 5.7
 Saudi Arabia 5.3
 Burma 4.9
 Bahrain 4.8
 Chad 4.2
 Libya 2.7
 Qatar 2.2
 Oman 2.0
 Equatorial Guinea 1.7
 Kuwait 1.5
 United Arab Emirates 1.4

کلمات کلیدی: عمومی