دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2014
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱٧ اسفند ۱۳٩۳  

با توجه به آمار ارائه شده در خصوص تعداد خودرو های تولیدی در سال 2014 مشخص می گردد تعداد ماشینهای تولیدی 87,507,027 بوده که حدود 2.6% افزایش نسبت به سال 2013 داشته و در این میان ایران با افزایش 47% در رتبه نخست افزایش قرار گرفته اما از لحاظ آمار تولید ایران با تولید 1,090,846 در رتبه 18 قرار گرفته است.

چین ، امریکا ، ژاپن ، آلمان و کره جنوبی به ترتیب در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته اند. 

نکته جالب آمار خیره کننده امریکا در تولید ماشینهای سنگین در مقابل دیگر رقبای خود می باشد.

جدول کامل تولید و تیراژ ماشینها در ادامه مطلب آمده است.


 

CountryCarsCommercial vehiclesTotal% change
Total67,525,34622,222,08487,507,0272.6%
China 19,919,795 3,803,095 23,722,890 7.3%
USA 4,253,098 7,407,601 11,660,699 5.4%
Japan 8,277,070 1,497,488 9,774,558 1.5%
Germany 5,604,026 303,522 5,907,548 3.3%
South Korea 4,124,116 400,816 4,524,932 0.1%
India 3,158,215 681,945 3,840,160 -1.5%
Mexico 1,915,709 1,449,597 3,365,306 10.2%
Brazil 2,314,789 831,329 3,146,118 -15.3%
Spain 1,898,342 504,636 2,402,978 11.1%
Canada 913,533 1,480,357 2,393,890 0.6%
Russia 1,683,677 202,969 1,886,646 -13.6%
Thailand 742,678 1,137,329 1,880,007 -23.5%
France 1,495,000 322,000 1,817,000 4.4%
UK 1,528,148 70,731 1,598,879 0.1%
Indonesia 1,011,260 287,263 1,298,523 7.6%
Czech Rep. 1,246,506 4,714 1,251,220 10.4%
Turkey 733,439 437,006 1,170,445 4.0%
Iran 925,975 164,871 1,090,846 46.7%
Slovakia 993,000 0 993,000 1.8%
Italy 401,317 296,547 697,864 6.0%
Others 554,845 107,240 662,085 2.9%
Argentina 363,711 253,618 617,329 -22.0%
Malaysia 547,150 49,450 596,600 -0.8%
Poland 473,000 120,904 593,904 0.6%
South Africa 277,491 288,592 566,083 3.7%
Belgium 481,637 35,195 516,832 2.6%
Romania 391,422 0 391,422 -4.8%
Taiwan 332,629 46,594 379,223 12.0%
Uzbekistan 245,660 0 245,660 -0.4%
Hungary 224,630 2,400 227,030 2.1%
Australia 145,607 34,704 180,311 -16.5%
Portugal 117,744 43,765 161,509 4.9%
Austria 136,000 18,340 154,340 -7.3%
Sweden 154,173 N.A. 154,173 -4.3%
Slovenia 118,533 58 118,591 26.5%
Finland 45,000 35 45,035 484.6%
Netherlands 0 29,807 29,807 2.1%
Ukraine 25,941 2,810 28,751 -43.0%
Egypt 17,830 9,190 27,020 -30.8%
Serbia 9,980 695 10,675 -2.1%کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو