دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در 6 ماهه اول 2013
ساعت ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ روز ٥ آذر ۱۳٩٢  

در ادامه مطلب می توان آمار تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان در 6 ماهه اول را مشاهده نمود.

در 6ماهه اول 2013 حدود 43546991 تولید شده که 1.6% افزایش داشته و کشورهای چین, امریکا, ژاپن, آلمان و کره در رتبه های 1ول تا پنجم قرار دارند.

ایران با حدود 359 هزار عدد و 38% کاهش نسبت به دوره قبل در رتبه 21 قرار گرفته است.


2013 PRODUCTION STATISTICS – First 6 months
Rank
Country
Cars Commercial vehicles Total % change
0 Total 32,574,703 10,972,288 43,546,991 1.60%
1 China 8,664,502 2,087,181 10,751,683 12.80%
2 USA 2,270,985 3,394,500 5,665,485 5.40%
3 Japan 3,959,320 701,626 4,660,946 -11.20%
4 Germany 2,738,155 128,966 2,867,121 -3.10%
5 South Korea 2,086,596 197,288 2,283,884 -4.10%
6 India 1,612,988 416,601 2,029,589 -8.70%
7 Brazil 1,408,094 448,711 1,856,805 18.10%
8 Mexico 944,525 601,718 1,546,243 4.40%
9 Thailand 592,101 748,809 1,340,910 27.70%
10 Canada 495,163 710,451 1,205,614 -6.80%
11 Spain 948,867 207,034 1,155,901 5.50%
12 Russia 927,014 117,309 1,044,323 -3.50%
13 France 788,100 122,000 910,100 -20.00%
14 UK 764,390 48,517 812,907 0.90%
15 Indonesia 442,241 144,309 586,550 11.70%
16 Czech Rep. 575,835 2,629 578,464 -13.00%
17 Turkey 303,783 265,562 569,345 0.80%
18 Slovakia 515,071 0 515,071 11.50%
19 Argentina 261,866 132,684 394,550 18.90%
20 Italy 222,848 144,780 367,628 -3.10%
21 Iran 310,600 49,070 359,670 -38.50%
22 Poland 254,800 58,168 312,968 -13.80%
23 Malaysia 264,487 29,024 293,511 4.10%
24 South Africa 143,487 140,737 284,224 15.30%
25 Romania 224,759 14 224,773 36.60%
26 Belgium 164,700 14,910 179,610 -14.60%
27 Taiwan 141,189 21,685 162,874 -3.60%
28 Others 91,403 24,232 115,635 -26.60%
29 Uzbekistan 88,100 13,000 101,100 -0.70%
30 Hungary 96,400 0 96,400 2.10%
31 Australia 80,370 13,600 93,970 -6.40%
32 Austria 76,044 8,861 84,905 14.70%
33 Portugal 59,502 24,758 84,260 -13.10%
34 Sweden 81,163 N.A. 81,163 -14.20%
35 Slovenia 51,900 2,221 54,121 -29.70%
36 Egypt 29,380 7,310 36,690 34.20%
37 Ukraine 16,746 1,502 18,248 -54.20%
38 Serbia 4,080 150 4,230 -0.90%
39 Finland 2,310   2,310 14.40%
40 Netherlands   700 700 -96.10%
 
 
 

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو