دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در سال 2012 میلادی به تفکیک کشور ها و قاره ها
ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ روز ٢٠ اسفند ۱۳٩۱  

با توجه به آمار تولید خودرو در سال 2012 میلادی مشخص می گردد تعداد 84141208 (84 میلیون) خودرو تولید شده است که نسبت به سال قبل که 79880028 تولید شده بود 5.3% رشد داشته است.

در این میان چین با تولید 19271808 مقام نخست را در تولید کسب نموده و بعد از آن به ترتیب آمریکا, ژاپن, آلمان, کره جنوبی, هند و برزیل در رتبه های بعدی قرار دارند.

ایران با تیراژ تولید 989110 در رتبه 18 قرار گرفته که نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش تولید داشته است. لازم به ذکر است در سال 2011 ایران با تولید 1,413,276 در جایگاه 13 دنیا قرار داشت.

اطلاعات تکمیلی تیراژ تولیدی به تفکیک قاره ها و کشور ها در ادامه مطلب قابل رویت می باشد. منبع : oica.net


2012 Production Statistics

 

Country

Cars

Commercial vehicles

Total

% change

No.

Total

63,069,541

21,071,668

84,141,209

5.30%

1

China

15,523,658

3,748,150

19,271,808

4.60%

2

USA

4,105,853

6,223,031

10,328,884

19.30%

3

Japan

8,554,219

1,388,492

9,942,711

18.40%

4

Germany

5,388,456

260,813

5,649,269

-8.10%

5

South Korea

4,167,089

390,649

4,557,738

-2.10%

6

India

3,285,496

859,698

4,145,194

5.50%

7

Brazil

2,623,704

718,913

3,342,617

-1.90%

8

Mexico

1,810,007

1,191,967

3,001,974

12.00%

9

Thailand

957,623

1,525,420

2,483,043

70.30%

10

Canada

1,040,298

1,423,434

2,463,732

15.40%

11

Russia

1,968,789

262,948

2,231,737

12.10%

12

Spain

1,539,680

439,499

1,979,179

-16.60%

13

France

1,682,814

284,951

1,967,765

-12.30%

14

UK

1,464,906

112,039

1,576,945

7.70%

15

Czech Rep.

1,171,774

7,164

1,178,938

-1.70%

16

Turkey

576,660

495,679

1,072,339

-9.80%

17

Indonesia

743,501

322,056

1,065,557

27.10%

18

Iran

848,000

141,110

989,110

-40.00%

19

Slovakia

900,000

0

900,000

40.70%

20

Argentina

497,376

267,119

764,495

-7.80%

21

Italy

396,817

274,951

671,768

-15.00%

22

Poland

540,000

107,803

647,803

-22.70%

23

Malaysia

510,400

61,750

572,150

7.20%

 

Others

422,776

131,392

554,168

26.60%

24

Belgium

507,204

34,670

541,874

-8.90%

25

South Africa

274,873

264,551

539,424

1.30%

26

Taiwan

278,043

60,995

339,038

-1.20%

27

Romania

326,556

11,209

337,765

0.80%

28

Hungary

215,440

2,400

217,840

2.00%

29

Australia

178,480

31,250

209,730

-6.50%

30

Uzbekistan

144,980

19,200

164,180

-8.60%

31

Portugal

115,735

47,826

163,561

-14.90%

32

Sweden

162,814

N.A.

162,814

-13.80%

33

Austria

124,000

19,060

143,060

-6.20%

34

Slovenia

126,836

4,113

130,949

-24.80%

35

Ukraine

69,687

6,594

76,281

-27.10%

36

Netherlands

28,000

29,462

57,462

-21.40%

37

Egypt

36,880

19,600

56,480

-30.90%

38

Serbia

10,227

796

11,023

0.00%

39

Finland

2,900

 

2,900

14.20%

 

2012 Production Statistics

No.

Country

Cars

Commercial vehicles

Total

% change

1

Iran

848,000

141,110

989,110

-40.00%

2

Egypt

36,880

19,600

56,480

-30.90%

3

Ukraine

69,687

6,594

76,281

-27.10%

4

Slovenia

126,836

4,113

130,949

-24.80%

5

Poland

540,000

107,803

647,803

-22.70%

6

Netherlands

28,000

29,462

57,462

-21.40%

7

Spain

1,539,680

439,499

1,979,179

-16.60%

8

Italy

396,817

274,951

671,768

-15.00%

9

Portugal

115,735

47,826

163,561

-14.90%

10

Sweden

162,814

N.A.

162,814

-13.80%

11

France

1,682,814

284,951

1,967,765

-12.30%

12

Turkey

576,660

495,679

1,072,339

-9.80%

13

Belgium

507,204

34,670

541,874

-8.90%

14

Uzbekistan

144,980

19,200

164,180

-8.60%

15

Germany

5,388,456

260,813

5,649,269

-8.10%

16

Argentina

497,376

267,119

764,495

-7.80%

17

Australia

178,480

31,250

209,730

-6.50%

18

Austria

124,000

19,060

143,060

-6.20%

19

South Korea

4,167,089

390,649

4,557,738

-2.10%

20

Brazil

2,623,704

718,913

3,342,617

-1.90%

21

Czech Rep.

1,171,774

7,164

1,178,938

-1.70%

22

Taiwan

278,043

60,995

339,038

-1.20%

23

Serbia

10,227

796

11,023

0.00%

24

Romania

326,556

11,209

337,765

0.80%

25

South Africa

274,873

264,551

539,424

1.30%

26

Hungary

215,440

2,400

217,840

2.00%

27

China

15,523,658

3,748,150

19,271,808

4.60%

 

Total

63,069,541

21,071,668

84,141,209

5.30%

28

India

3,285,496

859,698

4,145,194

5.50%

29

Malaysia

510,400

61,750

572,150

7.20%

30

UK

1,464,906

112,039

1,576,945

7.70%

31

Mexico

1,810,007

1,191,967

3,001,974

12.00%

32

Russia

1,968,789

262,948

2,231,737

12.10%

33

Finland

2,900

 

2,900

14.20%

34

Canada

1,040,298

1,423,434

2,463,732

15.40%

35

Japan

8,554,219

1,388,492

9,942,711

18.40%

36

USA

4,105,853

6,223,031

10,328,884

19.30%

37

Others

422,776

131,392

554,168

26.60%

38

Indonesia

743,501

322,056

1,065,557

27.10%

39

Slovakia

900,000

0

900,000

40.70%

40

Thailand

957,623

1,525,420

2,483,043

70.30%

 

WORLD MOTOR VEHICLE PRODUCTION BY COUNTRY AND TYPE

 

THE EU PERIMETER CHANGES  IN 2011

 

   

OICA correspondents survey

 

ALL VEHICLES

2011

2012

% change

 

 EUROPE

20,954,070

19,821,461

-5.4%

 

 - EUROPEAN UNION 27 countries

17,522,254

16,240,476

-7.3%

 

 - EUROPEAN UNION 15 countries

14,121,631

12,827,181

-9.2%

 

Double Counts Austria / Germany

0

0

 

 

Double Counts Austria / Japan

0

0

 

 

Double Counts Belgium / Germany

-85,000

-76,850

-9.6%

 

Double Counts Italy / Germany

-6,570

-5,400

-17.8%

 

Double Counts Portugal / Japan

-8,847

-7,166

-19.0%

 

Double Counts Portugal / Spain

0

0

 

 

AUSTRIA

152,505

143,060

-6.2%

 

BELGIUM

595,084

541,874

-8.9%

 

FINLAND

2,540

2,900

+14.2%

 

FRANCE --- CARS AND LCV

2,242,928

1,967,765

-12.3%

 

GERMANY (1) --- CARS AND LCV

6,146,953

5,649,269

-8.1%

 

ITALY

790,348

671,768

-15.0%

 

NETHERLANDS

73,151

57,462

-21.4%

 

PORTUGAL

192,242

163,561

-14.9%

 

SPAIN

2,373,329

1,979,179

-16.6%

 

SWEDEN (2)--- CARS ONLY

188,969

162,814

-13.8%

 

UNITED KINGDOM 

1,463,999

1,576,945

+7.7%

 

 - EUROPEAN UNION New Members

3,400,623

3,413,295

+0.4%

 

Double Counts Slovakia / Czech republic

 

 

 

 

Double Counts Slovakia/ / Germany

0

0

 

 

CZECH REPUBLIC

1,199,845

1,178,938

-1.7%

 

HUNGARY

213,531

217,840

+2.0%

 

POLAND

838,133

647,803

-22.7%

 

ROMANIA

335,232

337,765

+0.8%

 

SLOVAKIA

639,763

900,000

+40.7%

 

SLOVENIA

174,119

130,949

-24.8%

 

 - OTHER EUROPE

2,242,685

2,508,646

+11.9%

 

SERBIA

11,023

11,023

+0.0%

 

CIS

2,231,662

2,497,623

+11.9%

 

Double Counts Ukraine / World

-67,050

0

-100.0%

 

RUSSIA

1,990,155

2,231,737

+12.1%

 

BELARUS

24,343

25,425

+4.4%

 

UKRAINE

104,654

76,281

-27.1%

 

UZBEKISTAN 

179,560

164,180

-8.6%

 

TURKEY

1,189,131

1,072,339

-9.8%

 

AMERICA

17,793,809

20,023,353

+12.5%

 

 - NAFTA

13,477,706

15,794,590

+17.2%

 

CANADA 

2,135,121

2,463,732

+15.4%

 

MEXICO

2,681,050

3,001,974

+12.0%

 

USA

8,661,535

10,328,884

+19.3%

 

 - SOUTH AMERICA

4,316,103

4,228,763

-2.0%

 

Double counts Venezuela / World

-75,290

-77,440

+2.9%

 

ARGENTINA

828,771

764,495

-7.8%

 

BRAZIL

3,407,861

3,342,617

-1.9%

 

CHILE

0

0

 

 

COLOMBIA

28,030

70,686

+152.2%

 

ECUADOR

24,322

24,322

+0.0%

 

PERU

0

0

 

 

URUGUAY

0

0

 

 

VENEZUELA

102,409

104,083

+1.6%

 

ASIA-OCEANIA

40,575,512

43,709,999

+7.7%

 

Double Counts Asia / world

0

0

 

 

Double Counts China / world

-119,670

-127,610

+6.6%

 

Double Counts Thailand / world

0

0

 

 

AUSTRALIA

224,193

209,730

-6.5%

 

CHINA

18,418,876

19,271,808

+4.6%

 

INDIA

3,927,411

4,145,194

+5.5%

 

INDONESIA

838,388

1,065,557

+27.1%

 

IRAN

1,648,505

989,110

-40.0%

 

JAPAN

8,398,630

9,942,711

+18.4%

 

MALAYSIA

533,695

572,150

+7.2%

 

PAKISTAN 

162,194

165,700

+2.2%

 

PHILIPPINES

53,921

55,360

+2.7%

 

SOUTH KOREA (2)

4,657,094

4,557,738

-2.1%

 

TAIWAN

343,296

339,038

-1.2%

 

THAILAND

1,457,798

2,483,043

+70.3%

 

VIETNAM

31,181

40,470

+29.8%

 

AFRICA

556,637

586,396

+5.3%

 

Double Counts Egypt / world

-27,830

-17,800

-36.0%

 

Double Counts South Africa / world

-94,920

-106,220

+11.9%

 

BOTSWANA

0

0

 

 

 EGYPT

81,731

56,480

-30.9%

 

KENYA

2,945

3,080

+4.6%

 

LIBYA

0

0

 

 

MOROCCO

59,477

108,743

+82.8%

 

NIGERIA

0

0

 

 

SOUTH AFRICA

532,545

539,424

+1.3%

 

SUDAN

0

0

 

 

TUNISIA

1,860

1,860

+0.0%

 

ZIMBABWE

829

829

+0.0%

 

OTHERS

0

0

 

 

TOTAL

79,880,028

84,141,209

+5.3%

 

(1)  Official car figures include Belgian GM assembly.

 

(2) Official figures  take account  of Swedish manufacturers world production; in this report, we only use the vehicles produced in Sweden, and the vehicles for which Volvo Trucks does not specify the country of production..

 

Estimate

     

As of 2011, some EU countries do not give HCV and Heavy buses figures any more.

 

So we deem it too risky to communicate estimated figures, which will not be confirmed in the near future.

 


کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو