دست نوشته ها

اجتماع امروز و مدیریت نوین

آمار تولید خودرو در امریکا 2015
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱٢ آذر ۱۳٩٤  

طبق جدول ذیل آمار تولید خودرو در امریکا در ماه نوامبر و 11 ماه اول 2015 و مقایسه آنها با سال 2014 نشان داده شده است.

Table sorted by year-to-date sales
             
  Nov. 2015 Nov. 2014 % change 11 mos. 2015 11 mos. 2014 % change
Buick 15,960 19,143 -16.60% 202,347 208,606 -3.00%
Cadillac 13,390 13,148 1.80% 154,480 154,600 -0.10%
Chevrolet 156,907 149,673 4.80% 1,936,553 1,848,504 4.80%
GMC 43,039 43,854 -1.90% 498,756 448,815 11.10%
General Motors 229,296 225,818 1.50% 2,792,136 2,660,525 4.90%
Ford 178,971 178,221 0.40% 2,275,109 2,167,162 5.00%
Lincoln 7,918 8,113 -2.40% 90,367 84,784 6.60%
Ford Motor Co. 186,889 186,334 0.30% 2,365,476 2,251,946 5.00%
Lexus 29,340 27,472 6.80% 303,221 271,510 11.70%
Scion 5,183 3,907 32.70% 50,654 54,192 -6.50%
Toyota 154,994 151,967 2.00% 1,907,088 1,833,012 4.00%
Toyota/Scion 160,177 155,874 2.80% 1,957,742 1,887,204 3.70%
Toyota Motor Sales 189,517 183,346 3.40% 2,260,963 2,158,714 4.70%
Alfa Romeo 44 24 83.30% 606 24 2425.00%
Chrysler 23,953 27,243 -12.10% 300,554 277,855 8.20%
Dodge 38,938 42,108 -7.50% 467,897 527,577 -11.30%
Ram 41,107 40,864 0.60% 443,344 420,511 5.40%
Fiat 3,029 3,111 -2.60% 38,605 42,337 -8.80%
Jeep 68,903 57,489 19.90% 775,374 629,074 23.30%
FCA US 175,974 170,839 3.00% 2,026,380 1,897,378 6.80%
Ferrari* 177 176 0.60% 1,947 1,934 0.70%
Maserati 1,083 1,203 -10.00% 10,624 11,531 -7.90%
Fiat Chrysler Automobiles** 177,234 172,218 2.90% 2,038,951 1,910,843 6.70%
Acura 12,244 14,857 -17.60% 160,342 150,034 6.90%
Honda 103,197 106,957 -3.50% 1,275,316 1,253,557 1.70%
American Honda Motor Co. 115,441 121,814 -5.20% 1,435,658 1,403,591 2.30%
Infiniti 11,694 11,398 2.60% 118,405 105,323 12.40%
Nissan 95,389 91,790 3.90% 1,227,213 1,164,254 5.40%
Nissan North America 107,083 103,188 3.80% 1,345,618 1,269,577 6.00%
Hyundai 60,007 53,672 11.80% 698,202 661,211 5.60%
Kia 45,553 44,936 1.40% 571,577 534,647 6.90%
Hyundai-Kia 105,560 98,608 7.10% 1,269,779 1,195,858 6.20%
Audi 16,700 16,640 0.40% 181,803 162,773 11.70%
Bentley 188 323 -41.80% 2,105 2,591 -18.80%
Lamborghini* 63 62 1.60% 693 674 2.80%
Porsche 4,450 4,700 -5.30% 47,819 43,732 9.30%
VW 23,882 31,725 -24.70% 318,484 332,912 -4.30%
VW Group Of America 45,283 53,450 -15.30% 550,904 542,682 1.50%
Subaru 46,070 45,273 1.80% 526,401 463,770 13.50%
BMW 32,003 31,019 3.20% 311,398 298,212 4.40%
Mini 4,444 5,009 -11.30% 53,505 49,497 8.10%
Rolls-Royce* 95 93 2.20% 1,045 1,018 2.70%
BMW Group 36,542 36,121 1.20% 365,948 348,727 4.90%
Mercedes-Benz 32,813 37,110 -11.60% 334,728 318,839 5.00%
Smart USA 662 815 -18.80% 6,815 9,480 -28.10%
Daimler AG 33,475 37,925 -11.70% 341,543 328,319 4.00%
Mazda 22,732 21,242 7.00% 289,889 280,993 3.20%
Mitsubishi 6,772 6,534 3.60% 87,455 71,098 23.00%
Jaguar 1,065 1,253 -15.00% 13,269 14,090 -5.80%
Land Rover 6,539 3,644 79.40% 62,141 45,711 35.90%
Jaguar Land Rover N.A. 7,604 4,897 55.30% 75,410 59,801 26.10%
Volvo Cars N.A. 6,902 3,623 90.50% 60,705 51,446 18.00%
Tesla* 1,712 1,500 14.10% 18,724 16,500 13.50%
Other*** 98 96 2.10% 1,074 1,044 2.90%
U.S. LIGHT VEHICLE 1,284,735 1,264,061 1.60% 15,485,092 14,687,115 5.40%

کلمات کلیدی: عمومی ،خودرو